โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงการออกแบบและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Novotel Future Park Rangsit

เอกสาร 25- 27 ธค.65

Stakeholders

PLOs