โครงการ การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (Curriculum Online : CHECO) วันที่ 2-3 เม.ย. 67

กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (Curriculum Online : CHECO) ผ่านระบบ ออนไซต์และออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร และสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ได้อย่างถูกต้อง

Monti

April 3, 2567

โครงการ KM day (Onsite/Online) ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 มี.ค. 67

ตามที่คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ KM day (Onsite/Online) ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การนำKM ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์”

Monti

March 29, 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงการออกแบบและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมที่ 3 วันที่ 10-12 ม.ค. 67

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงการออกแบบและบริหารหลักสูตรดามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมที่ 3

Monti

January 3, 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตร (วิถีที่ 1) กิจกรรม 2 วันที่ 19 ธ.ค. 66

วันอังคารที่ 19  ธันวาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตร (วิถีที่ 1)  กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจัดทำผลลัพธ์การเรียนหลักสูตร “Outcome – based Education” ผ่านระบบ (Online)

Monti

December 28, 2566

Monti

November 20, 2566

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 ต.ค. 66

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566

Monti

October 20, 2566
1 2 8