ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันพุธที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.15 ถึง 10.40 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนธันวาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 4 ประกาศค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 และปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564-2565 เป็นต้น

Monti

January 12, 2565

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564

เมื่อวันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.30 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนตุลาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานการจัดส่งแผนฟื้นฟูระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 และรายงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 4 เป็นต้น

Monti

December 8, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 13.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนตุลาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พิชญพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิชญพิจารณ์ (ร่าง) นิยายศัพท์เฉพาะ ระบบ (e-sar) ประเมิน สมศ. ภายนอกรอบสี่ และคำของบประมาณประจำปี 2566 เป็นต้น

Monti

November 18, 2564

แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

(กลุ่ม 4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา) (Moral and intellectual cultivation) คณะทํางานระดมความคิดเห็นเกณฑ์มาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและนิยามศัพท์เฉพาะ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/1Q4r5bhA2R9zPdX2A จนถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอในที่ประชุมต่อไป ดาวโหลดไฟล์ร่างเกณฑ์ https://drive.google.com/file/d/173oXWSLlLsMFjLKtfhNNbES4yOvbD7Ah/view?usp=sharing

Monti

November 5, 2564

ประชุมคณะทำงานการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะทำงานการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และฟังบรรยายเรื่อง เกณฑ์ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4  ได้จัดการประชุมเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด  

Monti

October 26, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.00 ถึง 13.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนกันยายน รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECOรายงานสรุปผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ (CHE Curriculum Online) : CHECO ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปผลคะแนนพร้อมข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปผลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สรุปผลการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online […]

Monti

October 12, 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ CHECO วันที่ 24-25 กันยายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ (CHE CURRICULUM ONLINE) : CHECO ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น.

Monti

September 17, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและวารสาร เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.40 ถึง 11.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนสิงหาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สรุปผลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปส่วนงานการจัดส่ง SAR ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาพรวม และนำเสนอวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น

Monti

September 7, 2564

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29-30 กันยายน 2564

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ระหว่าง วันที่ 29-30 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ได้จัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด ตามภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ

Monti

September 7, 2564
1 2 4