การประชุมคณะทำงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ตามองค์ประกอ 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นพิจารณา วันที่ 31 ต.ค. 65

การประชุมคณะทำงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ตามองค์ประกอ 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นพิจารณา วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Monti

November 1, 2565

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. 65

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Monti

October 11, 2565

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

เมื่อวันพุธที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือน ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 09.50 ถึง 11.15 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนสิงหาคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 การดำเนินงานการจัดส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ปรึกษาหารือหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบ และปรึกษาหารือการประกันคุณภาพการศึกษา […]

Monti

October 11, 2565

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. 65

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 26-28 ก.ย. 65 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Monti

September 28, 2565

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เมื่อวันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือน สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 10.50 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนมิถุนายน รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร (สกอ.) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี  2564 และ สรุปข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี  2564 ภาพรวม เป็นต้น

Monti

September 19, 2565

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อวันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือน มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.45 ถึง 15.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนพฤษภาคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO การจัดโครงการอบรมผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร (สกอ.) รุ่นที่ 3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564และ(ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

Monti

September 19, 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (แยก) ประจำปีการศึกษา 2564 (วิทยาเขต และวิทยาลัย) วันที่ 12 ก.ค. – 15 ส.ค. 65

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (แยก) ประจำปีการศึกษา 2564 (วิทยาเขต และวิทยาลัย) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meetings) ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

Monti

August 26, 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ส่วนกลาง) วันที่ 4 – 8 ก.ค. 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

Monti

July 7, 2565

โครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร (สกอ.) วันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65

โครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร (สกอ.) (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก อว. โครงการนี้ดำเนินการโดยกองพัฒนาคุณภาพ ซึ่งมีการเชิญอาจารย์จากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นทรัพยากรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ อว. และตามตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ มมร สร้างขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์สถาบันตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และระดับสถาบันต่อไป ทั้งนี้ ทางกองพัฒนาคุณภาพขอขอบคุณทุกส่วนงานที่ให้ความร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

Monti

June 29, 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ CHECO วันที่ 31 พ.ค. 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ (CHE CURRICULUM ONLINE) : CHECO วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Monti

June 7, 2565
1 2 5