ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนมกราคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO โครงการอบรมเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ มมร การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 8-28 มีนาคม 2566 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และสถาบัน – คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ – ระบบ e-sar – ตัวชี้วัด หลักสูตรระยะสั้น และการเตรียมความพร้อมต้อนรับ สมศ. เป็นต้น

Monti

February 24, 2566

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

เมื่อวันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.20 ถึง 13.50 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนธันวาคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO ปฏิทินการดำเนินงาน กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการประชุมประจำเดือน ประจำปี 2566 และทบทวนจำนวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สมศ. 08 เป็นต้น

Monti

February 15, 2566

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันอังคารที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.20 ถึง 13.50 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนพฤศจิกายน รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานการดูแลนักศึกษาที่ตกค้าง หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (วิทยาเขตอีสาน) บทสรุปผู้บริหาร และ 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็น สมศ. เป็นต้น

Monti

January 3, 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงการออกแบบและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Novotel Future Park Rangsit เอกสาร 25- 27 ธค.65 Stakeholders PLOs

Monti

December 28, 2565

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เมื่อวันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.00 ถึง 14.50 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนตุลาคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประเด็นการพิจารณาที่ (27) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เป็นต้น

Monti

December 7, 2565

การประชุมคณะทำงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ตามองค์ประกอ 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นพิจารณา วันที่ 31 ต.ค. 65

การประชุมคณะทำงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ตามองค์ประกอ 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นพิจารณา วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Monti

November 1, 2565

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. 65

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Monti

October 11, 2565

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

เมื่อวันพุธที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือน ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 09.50 ถึง 11.15 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนสิงหาคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 การดำเนินงานการจัดส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ปรึกษาหารือหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบ และปรึกษาหารือการประกันคุณภาพการศึกษา […]

Monti

October 11, 2565

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. 65

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 26-28 ก.ย. 65 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Monti

September 28, 2565

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เมื่อวันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือน สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 10.50 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนมิถุนายน รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร (สกอ.) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี  2564 และ สรุปข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี  2564 ภาพรวม เป็นต้น

Monti

September 19, 2565
1 2 6