ประชุมคณะทำงานการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะทำงานการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และฟังบรรยายเรื่อง เกณฑ์ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4  ได้จัดการประชุมเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด  

Monti

October 26, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.00 ถึง 13.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนกันยายน รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECOรายงานสรุปผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ (CHE Curriculum Online) : CHECO ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปผลคะแนนพร้อมข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปผลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สรุปผลการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online […]

Monti

October 12, 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ CHECO วันที่ 24-25 กันยายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ (CHE CURRICULUM ONLINE) : CHECO ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น.

Monti

September 17, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและวารสาร เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.40 ถึง 11.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนสิงหาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สรุปผลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปส่วนงานการจัดส่ง SAR ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาพรวม และนำเสนอวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น

Monti

September 7, 2564

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29-30 กันยายน 2564

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ระหว่าง วันที่ 29-30 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ได้จัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด ตามภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ

Monti

September 7, 2564

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2564

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ได้จัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด

Monti

August 17, 2564

กิจกรรมการกำกับ ติดตาม และทบทวนผลการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2564

กองพัฒนาคุณภาพ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ การดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา โดยเน้นหลักสูตรที่เปิดใหม่ในปีการศึกษา 2563 และ หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อกํากับ ติดตาม และทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงร่วมกันเพื่อนําไปบริหารจัดการหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ต่อไป กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กิจกรรมการกำกับ ติดตาม และทบทวนผลการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม 2564

Monti

August 17, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ, รก.) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 14.00 ถึง 15.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนมิถุนายน รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (แยก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สรุปผลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (แยก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รวม) สาขาภาษาอังกฤษ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน และTimeline การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นต้น

Monti

August 5, 2564

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2563 Online

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด

Monti

August 3, 2564

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (แยก) ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (แยก) 80 หลักสูตร ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้จัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (แยก) 80 หลักสูตร ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (แยก) 80 หลักสูตร วิทยาเขต และวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-29 กรกฎาคม 2564

Monti

July 2, 2564
1 2 3