โครงการ การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (Curriculum Online : CHECO) วันที่ 2-3 เม.ย. 67

กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (Curriculum Online : CHECO) ผ่านระบบ ออนไซต์และออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร และสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ได้อย่างถูกต้อง

Monti

April 3, 2567

โครงการ KM day (Onsite/Online) ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 มี.ค. 67

ตามที่คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ KM day (Onsite/Online) ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การนำKM ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์”

Monti

March 29, 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงการออกแบบและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมที่ 3 วันที่ 10-12 ม.ค. 67

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงการออกแบบและบริหารหลักสูตรดามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมที่ 3

Monti

January 3, 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตร (วิถีที่ 1) กิจกรรม 2 วันที่ 19 ธ.ค. 66

วันอังคารที่ 19  ธันวาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตร (วิถีที่ 1)  กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจัดทำผลลัพธ์การเรียนหลักสูตร “Outcome – based Education” ผ่านระบบ (Online)

Monti

December 28, 2566
1 2 11