การประชุมคณะทำงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ตามองค์ประกอ 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นพิจารณา วันที่ 31 ต.ค. 65

การประชุมคณะทำงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ตามองค์ประกอ 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นพิจารณา วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Monti

November 1, 2565

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. 65

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Monti

October 11, 2565

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

เมื่อวันพุธที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือน ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 09.50 ถึง 11.15 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนสิงหาคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 การดำเนินงานการจัดส่งข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ปรึกษาหารือหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบ และปรึกษาหารือการประกันคุณภาพการศึกษา […]

Monti

October 11, 2565
1 2 7