ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนมกราคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO โครงการอบรมเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ มมร การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 8-28 มีนาคม 2566 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และสถาบัน – คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ – ระบบ e-sar – ตัวชี้วัด หลักสูตรระยะสั้น และการเตรียมความพร้อมต้อนรับ สมศ. เป็นต้น

Monti

February 24, 2566

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

เมื่อวันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.20 ถึง 13.50 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนธันวาคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO ปฏิทินการดำเนินงาน กองพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการประชุมประจำเดือน ประจำปี 2566 และทบทวนจำนวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สมศ. 08 เป็นต้น

Monti

February 15, 2566

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันอังคารที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.20 ถึง 13.50 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนพฤศจิกายน รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานการดูแลนักศึกษาที่ตกค้าง หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (วิทยาเขตอีสาน) บทสรุปผู้บริหาร และ 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็น สมศ. เป็นต้น

Monti

January 3, 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงการออกแบบและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Novotel Future Park Rangsit เอกสาร 25- 27 ธค.65 Stakeholders PLOs

Monti

December 28, 2565

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เมื่อวันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.00 ถึง 14.50 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนตุลาคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 สรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประเด็นการพิจารณาที่ (27) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เป็นต้น

Monti

December 7, 2565
1 2 8