โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2563 Online

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด

Monti

August 3, 2564

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (แยก) ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (แยก) 80 หลักสูตร ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้จัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (แยก) 80 หลักสูตร ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2564 โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (แยก) 80 หลักสูตร วิทยาเขต และวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-29 กรกฎาคม 2564

Monti

July 2, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อวันพุธที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ, รก.) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนพฤษภาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 และสรุปผลการดำเนินงานการจัดโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ e-port, e-sar ระยะที่ 2 เป็นต้น

Monti

June 23, 2564

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วันที่ 7-9 มิถุนายน 2564

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 ได้จัดโครงการพัฒนาอบรมระบบ e-port และ e-sar ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (ออนไลน์) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีความรู้และเพิ่มทักษะตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ และดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 บรรยายหัวข้อเรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทบทวนวิธีการกรอกข้อมูล ระบบ e-port วันที่ 9 มิถุนายน 2564 วิพากษ์ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

Monti

June 2, 2564

โครงการ KM Day วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ มมร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและรับฟังการนำเสนอผลงาน KM จากส่วนงานต่าง ๆ ออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting อธิการบดีกล่าวเปิดโครงการ

Monti

June 2, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนเมษายน รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปผลการจัดโครงการเสวนา เรื่อง นโยบายและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รายงานการดำเนินการจัดโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (ผ่านระบบออนไลน์) รายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบ e-sar ระดับคณะ วิทยาเขต และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นต้น

Monti

May 28, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนมีนาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมโครงการมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นต้น

Monti

May 28, 2564

โครงการอบรมผู้ประเมิน สกอ.-สมศ. ผ่านระบบออนไลน์

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ตระหนักและร่วมรับผิดชอบตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงขออนุมัติจัดโครงการอบรมผู้ประเมิน สกอ. – สมศ. ผ่านระบบออนไลน์เต็มระบบ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ 5 คณะ 7 วิทยาเขต และ 3 วิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

Monti

May 18, 2564
1 2 3 4