โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตร (วิถีที่ 1) กิจกรรม 2 วันที่ 19 ธ.ค. 66

วันอังคารที่ 19  ธันวาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตร (วิถีที่ 1)  กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจัดทำผลลัพธ์การเรียนหลักสูตร “Outcome – based Education” ผ่านระบบ (Online)

Monti

December 28, 2566

Monti

November 20, 2566

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 ต.ค. 66

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566

Monti

October 20, 2566

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ระดับคณะ วันที่ 18 กันยายน 2566 ระดับวิทยาเขต และวิทยาลัย วันที่ 19-20 กันยายน 2566

Monti

September 15, 2566

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566

เมื่อวันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 15.00 ถึง 16.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนพฤษภาคม รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO วารสารพัฒนศึกษา รายงานการจัดส่งรูปเล่ม SAR ระดับหลักสูตร ประจำปี 2565 สรุปความคืบหน้า สมศ. รอบ 4 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ของดประเมินตัวบ่งชี้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 และหลักสูตรที่มีผลกระทบไม่ผ่านการประเมิน ปีการศึกษา 2565 เป็นต้น

Monti

July 4, 2566
1 2 3 11