สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาประชุมมอบหมายงานและติดตามงาน online ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 สำนักงานฯ มีการปรับเปลี่ยนการทำงานและประจำการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้มีการนัดประชุมทุกวันของสำนักงานประกันฯ และสำนักพัฒนาหลักสูตรฯ โดยประชุมออนไลน์ผ่าน Meet เวลา 10.00 น. เพื่อมอบหมายงาน และทำการสรุป ภาระงาน Work from Home ทุกสัปดาห์ พร้อมประชุมสรุปงานทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 15.00 น. เพื่อสรุปและกำกับติดตามการดำเนินงาน ซึ่งรวบรวมโดย นางสาวอัมพิกา กลิ่นฟุ้ง

Monti

May 18, 2564

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาประชุมมอบหมายงานและติดตามงาน online ตลอดเดือนเมษายน 2564

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 สำนักงานฯ มีการปรับเปลี่ยนการทำงานและประจำการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้มีการนัดประชุมทุกวันของสำนักงานประกันฯ และสำนักพัฒนาหลักสูตรฯ โดยประชุมออนไลน์ผ่าน Meet เวลา 10.00 น. เพื่อมอบหมายงาน และทำการสรุป ภาระงาน Work from Home ทุกสัปดาห์ พร้อมประชุมสรุปงานทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 15.00 น. เพื่อสรุปและกำกับติดตามการดำเนินงาน ซึ่งรวบรวมโดย นางสาวอัมพิกา กลิ่นฟุ้ง

Monti

May 18, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนกุมภาพันธ์ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO และรายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้น

Monti

April 8, 2564

โครงการพัฒนาอบรมระบบ e-port และ e-sar ระยะที่ 1 (online) วันที่ 11-22 มกราคม 2564

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ e-port และ e-sar ระยะที่ 1 ระดับหลักสูตร (แบบออนไลน์) ผ่าน Microsoft Team ในระหว่างวันที่ 11-22 มกราคม 2564วัตถุประสงค์ของโครงการ1. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบ e-port2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดทำรายงานการประเมินตนเอง e-sar ระดับหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ3. เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับอาจารย์ในการวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพการจัดโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

Monti

March 12, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนมกราคม ความคืบหน้าการดำเนินการย้ายฐานข้อมูลโดยระบบ e-port รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO และรายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น

Monti

March 12, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนธันวาคม สรุปโครงการอบรมระบบ e-port และ e-sar ระยะที่ 1 (online) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ร่าง) กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 การยกเลิกตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้น

Monti

March 12, 2564

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ)โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนพฤศจิกายน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ e-port และ e-sar ระยะที่ 1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานการดำเนินงานการจัดทำแผน ป.QA03 และ ป.QA05 (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงานสถานการณ์โควิดและภาระงาน เป็นต้น

Monti

December 30, 2563

22 ธันวาคม 2563 โครงการพัฒนางานวิชาการ คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย น.ส.วันดี บุญล้อม หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และ น.ส.จุฑามาศ เทพเทียมทัศ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อมูลในระบบ E-SAR MBU ให้มีผลในระดับที่ดีมาก” ในโครงการพัฒนางานวิชาการ คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Monti

December 23, 2563

ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.30 น. (โดยประมาณ)โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนตุลาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การออกแบบเว็บไซต์ของสำนักงานประกันคุณภาพ เเละ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

Monti

November 27, 2563
1 2 3 4