คำถามที่พบบ่อย

 • คำถาม ในรอบปีที่ประเมินมีหลักสูตร 2 ส่วน คือ หลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง ในการประเมินจะคิดเป็นกี่ หลักสูตร และใช้ข้อมูลอะไร เช่น  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (พ.ศ. 2559) และ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เป็นต้น
  • คำตอบ นับเป็น 1 หลักสูตร และใช้ข้อมูลหลักสูตรล่าสุดเท่านั้น คือ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562)
 • คำถาม กรณีเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรระหว่างปีการศึกษาจะนับตําแหน่ง/คุณวุฒิ/ผลงานวิชาการอย่างไร
  • คำตอบ ให้นับชุดล่าสุดของปีการศึกษานั้นๆ กรณีที่อาจารย์ประจําได้ตําแหน่งวิชาการ/เพิ่มคุณวุฒิให้นับตําแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิล่าสุดของปีการศึกษา (ไม่สนใจจํานวนเดือน)
 • คำถาม คําว่า “อาจารย์ใหม่” ในหลักสูตร หากเป็นอาจารย์เก่าจากหลักสูตรอื่น แต่ย้ายมาอยู่อีกหลักสูตร ต้องมี ปฐมนิเทศหรือไม่
  • คำตอบต้องมีโดยอาจดําเนินการโดยประธานหลักสูตรเพื่อให้ทราบรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ระบบบริหารหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร เป็นต้น
 • คำถาม กรณีหลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน (องค์ประกอบที่1 ไม่ผ่าน) จะเกิดอะไรขึ้น
  • คำตอบ กรณีหลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน จะส่งผลต่อการระงับการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้ง หลักสูตรไม่ได้รับการเผยแพร่และรับรองโดย สกอ. และทําให้คะแนนการประเมินในระดับคณะและสถาบัน มีค่าต่ําลง
 • คำถาม การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องประชุมกี่ครั้ง และหัวข้อการประชุมเป็นอย่างไร
  • คำตอบ ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องมีการประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง ใน 3 หัวข้อประชุม คือ
   • ก่อนการเปิดปีการศึกษา วาระการประชุมเรื่องการวางแผนหลักสูตร
   • ระหว่างภาคการศึกษา วาระการประชุมเรื่องการติดตามการดําเนินงานหลักสูตร
   • สิ้นภาคการศึกษา วาระการประชุมเรื่องการทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
 • คำถาม การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใช้ข้อมูลบัณฑิตรุ่นใด
  • คำตอบ ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและทํางานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • คำถาม การประเมินร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทํา ใช้ข้อมูลบัณฑิตรุ่นใด
  • คำตอบ ใช้ข้อมูลบัณฑิตรุ่นล่าสุดที่สําเร็จการศึกษายังไม่ครบรอบปีโดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องเป็นบัณฑิตที่มีงานทําในรอบ 1 ปีเมื่อสําเร็จการศึกษา
 • คำถาม การพิจารณารอบปีในการประเมิน จะคํานวนอย่างไร
  • คำตอบ
   • ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับนักศึกษา ผลงานตีพิมพ์ ใช้ตามปีการศึกษา
   • ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับอาจารย์ การนับอาจารย์ใช้ตามปีการศึกษา
   • ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของอาจารย์  ใช้ตามปีปฏิทิน
   • ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับแผนและงบประมาณ ใช้ตามปีงบประมาณของการประเมิน
 • คำถาม “การบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน” หมายความว่าอย่างไร
  • คำตอบ ต้องมีการปรับปรุง PDCA หรือ บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน เป็นการดําเนินการซ้าํ เพื่อ ยืนยันว่าระบบ PDCA มีประสิทธิภาพ
 • คำถาม ตัวบ่งชี้ระบุเกี่ยวกับ “แนวโน้ม” ต้องใช้ข้อมูลอย่างไร กี่รอบการดําเนินงาน
  • คำตอบ ต้องระบุผลการดําเนินงานอย่างน้อย 3 รอบการดําเนินงาน และต้องปรับให้ดีขึ้นตลอด และต่อเนื่อง ตกลง มาแม้แต่ปีเดียว จะไม่ได้คะแนน
 • คำถาม ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา เกี่ยวกับความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาจะ ดําเนินการอย่างไร
  • คำตอบ ต้องแสดงข้อมูล จํานวนเรื่องที่นักเรียนร้องเรียน และจํานวนเรื่องที่ได้รับการแก้ไข รวมทั้งความพึงพอใจ ของนักศึกษาในภาพรวม ดังนั้นจึงต้องมีข้อมูล จํานวนเรื่องนักศึกษาร้องเรียนและได้รับการแก้ไข
 • คำถาม การพิจารณาตําแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีการศึกษาให้นับอย่างไร
  • คำตอบ ให้นับเป็นตําแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร ณ วันสุดท้ายของปีการศึกษา
 • คำถาม ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ทําร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรมากกว่า 1 คน จะคิดอย่างไร
  • คำตอบ งานวิจัยที่ทําร่วมกันของอาจารย์ประจําต่างหลักสูตร ให้แต่ละหลักสูตรต่างฝ่ายต่างนับได้แต่หากหลักสูตรเดียวกันมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเดียวกันร่วมกันทํา ให้นับตามจํานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์ (ยึดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นฐานการคํานวณ)
 • คำถาม การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(ตัวบ่งชี้6.1) ครอบคลุม กลุ่มบุคคลใด
  • คำตอบ นักศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
 • คำถาม ผลงานร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก สามารถนับซ้ําได้หรือไม่
  • คำตอบ นับซ้ําได้ใน 3 ตัวบ่งชี้คือ ผลงานนักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร และ การอ้างอิงผลงานอาจารย์ในหลักสูตรปริญญาเอก
 • คำถาม การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา มีการกําหนดจํานวนอย่างไร
  • คำตอบ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักไม่เกิน 5 คน (รวมทั้งระดับปริญญาโทและเอก ทุกหลักสูตร) แต่ขออนุมัติสภาพได้ ไม่เกิน 10 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่จํากัดจํานวน ทั้งนี้คํานึงถึงความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ ตรงกับวิทยานิพนธ์