คำถามที่พบบ่อย

คำถาม ในรอบปีที่ประเมินมีหลักสูตร 2 ส่วน คือ หลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง ในการประเมินจะคิดเป็นกี่ หลักสูตร และใช้ข้อมูลอะไร เช่น  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (พ.ศ. 2559) และ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เป็นต้น คำตอบ นับเป็น 1 หลักสูตร และใช้ข้อมูลหลักสูตรล่าสุดเท่านั้น คือ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562) คำถาม กรณีเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรระหว่างปีการศึกษาจะนับตําแหน่ง/คุณวุฒิ/ผลงานวิชาการอย่างไร คำตอบ ให้นับชุดล่าสุดของปีการศึกษานั้นๆ กรณีที่อาจารย์ประจําได้ตําแหน่งวิชาการ/เพิ่มคุณวุฒิให้นับตําแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิล่าสุดของปีการศึกษา (ไม่สนใจจํานวนเดือน) คำถาม คําว่า “อาจารย์ใหม่” ในหลักสูตร หากเป็นอาจารย์เก่าจากหลักสูตรอื่น แต่ย้ายมาอยู่อีกหลักสูตร ต้องมี ปฐมนิเทศหรือไม่ คำตอบต้องมีโดยอาจดําเนินการโดยประธานหลักสูตรเพื่อให้ทราบรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ระบบบริหารหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร เป็นต้น คำถาม กรณีหลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน (องค์ประกอบที่1 ไม่ผ่าน) จะเกิดอะไรขึ้น […]

jetsada

November 30, 2563

วิสัยทัศน์ พัทธกิจ ปรัชญา

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนา  สร้างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา  ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล พันธกิจ 1. สร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร 2. กำหนดทิศทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทั้งองค์กร 3. เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4. รวบรวมข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 5. ควบคุม ติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ปรัชญา คุณภาพการศึกษา ก้าวไกล ใส่ใจการพัฒนาองค์กร

jetsada

July 8, 2563

บุคลากร

บุคลากร ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง เบอร์โทร E-mail maghavin9@yahoo.com ต่อ  1134 wandee.bo@mbu.ac.th ต่อ  1134 jutamas.th@mbu.ac.th ต่อ  1135 chuchat.bu@mbu.ac.th นายไชยพศ ศรีใหม่หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ต่อ  1136 tanawadee.to@mbu.ac.th ต่อ  1135 montita.su@mbu.ac.th ต่อ  1135 benchawan.ua@mbu.ac.th ต่อ  1135 ampika.kl@mbu.ac.th เบอร์ติดต่อ : 0-2444-6000 ต่อ 1133-1136

jetsada

July 8, 2563

ประวัติสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน       ชื่อหน่วยงาน       :  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา       อักษรย่อ             :  มมร       ภาษาอังกฤษ      :  Office of Education Quality Assurance       อักษรย่อ             :  QA MBU       ที่ตั้ง                   :  เลขที่ 248 ม.1 บ้านวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา–นครชัยศรี ต.ศาลายา         […]

jetsada

July 8, 2563