วิสัยทัศน์ พัทธกิจ ปรัชญา

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนา  สร้างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา  ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล พันธกิจ 1. สร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร 2. กำหนดทิศทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทั้งองค์กร 3. เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4. รวบรวมข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 5. ควบคุม ติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ปรัชญา คุณภาพการศึกษา ก้าวไกล ใส่ใจการพัฒนาองค์กร

jetsada

July 8, 2563

บุคลากร

บุคลากร ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง เบอร์โทร E-mail maghavin9@yahoo.com ต่อ  1134 wandee.bo@mbu.ac.th ต่อ  1134 jutamas.th@mbu.ac.th ต่อ  1135 chuchat.bu@mbu.ac.th นายไชยพศ ศรีใหม่หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ต่อ  1136 tanawadee.to@mbu.ac.th ต่อ  1135 montita.su@mbu.ac.th ต่อ  1135 benchawan.ua@mbu.ac.th ต่อ  1135 ampika.kl@mbu.ac.th เบอร์ติดต่อ : 0-2444-6000 ต่อ 1133-1136

jetsada

July 8, 2563

ประวัติสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน       ชื่อหน่วยงาน       :  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา       อักษรย่อ             :  มมร       ภาษาอังกฤษ      :  Office of Education Quality Assurance       อักษรย่อ             :  QA MBU       ที่ตั้ง                   :  เลขที่ 248 ม.1 บ้านวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา–นครชัยศรี ต.ศาลายา         […]

jetsada

July 8, 2563