ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.30 น. (โดยประมาณ)โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนตุลาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การออกแบบเว็บไซต์ของสำนักงานประกันคุณภาพ เเละ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

Monti

November 27, 2563

รายงานผลการประเมิน

*หมายเหตุ ถ้าไม่สามารถ download ได้ ให้ลบ “www.” ในลิงค์แล้วทำการ download ใหม่อีกครั้ง ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2561 ประจำปีการศึกษา 2560 ประจำปีการศึกษา 2559

Monti

October 21, 2563
1 10 11