วิสัยทัศน์ พัทธกิจ ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนา  สร้างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา  ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร

2. กำหนดทิศทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทั้งองค์กร

3. เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

4. รวบรวมข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

5. ควบคุม ติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

ปรัชญา

คุณภาพการศึกษา ก้าวไกล ใส่ใจการพัฒนาองค์กร