ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คำสั่ง มมร ที่ ๕๗๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ๒๑ หลักสูตร

        download
    อ่านรายละเอียด
  • ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานในการกำกับติดตามดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

      สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานในการกำกับติดตามดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี...
    อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย