ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA ONLINE SYSTEM ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online System ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมการอบรมกว่า ๘๐...
    อ่านรายละเอียด
  • ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการตรวจประเมินระดับหลักสูตร (แยก) ๑๐ หลักสูตร ๔ คณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ...
    อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย