ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 2-4 กันยายน 2562 โครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รวม) ปีการศึกษา 2561

      สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 17 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  2-4 กันยายน 2562   ...
    อ่านรายละเอียด
  • ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒   ...
    อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย