โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA implementation and Gap Analysis วันที่ 22-24 เม.ย. 67

ด้วย กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA implementation and Gap Analysis ในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม MIDA DE SEA HUA HIN ซึ่งในการจัดโครงกรครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN QA สามารถนำกรอบแนวคิดของเกณฑ์ AUN QA ไปพัฒนา บริหารจัดการหลักสูตรได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมระบบการประกันคุณภาพของเกณฑ์ AUN QA