โครงการ การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (Curriculum Online : CHECO) วันที่ 2-3 เม.ย. 67

กองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (Curriculum Online : CHECO) ผ่านระบบ ออนไซต์และออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ. 2567

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร และสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ได้อย่างถูกต้อง