โครงการ KM day (Onsite/Online) ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 มี.ค. 67

ตามที่คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ KM day (Onsite/Online) ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การนำKM ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์”