โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงการออกแบบและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมที่ 3 วันที่ 10-12 ม.ค. 67

ระหว่างวันที่ 10-12  มกราคม 2567 กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงการออกแบบและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมที่ 3 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม