โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตร (วิถีที่ 1) กิจกรรม 2 วันที่ 19 ธ.ค. 66

วันอังคารที่ 19  ธันวาคม 2566 กองพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตร (วิถีที่ 1)  กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจัดทำผลลัพธ์การเรียนหลักสูตร “Outcome – based Education” ผ่านระบบ (Online)