ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566

เมื่อวันพุธที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ  หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 15.00 ถึง 16.15 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนตุลาคม รายงานความคืบหน้าการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO การเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหลักสูตร 66 หลักสูตร โครงการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 โครงการพัฒนาการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 (THAILAND-PSF) โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โครงการผลิตและเผยแพร่หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ (ร่าง) แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4 เป็นต้น