ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันอังคารที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.20 ถึง 13.50 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนพฤศจิกายน รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานการดูแลนักศึกษาที่ตกค้าง หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (วิทยาเขตอีสาน) บทสรุปผู้บริหาร และ 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็น สมศ. เป็นต้น