ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564

เมื่อวันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.30 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนตุลาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานการจัดส่งแผนฟื้นฟูระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 และรายงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 4 เป็นต้น