ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 13.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนตุลาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พิชญพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิชญพิจารณ์ (ร่าง) นิยายศัพท์เฉพาะ ระบบ (e-sar) ประเมิน สมศ. ภายนอกรอบสี่ และคำของบประมาณประจำปี 2566 เป็นต้น