แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

(กลุ่ม 4 พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา) (Moral and intellectual cultivation)

คณะทํางานระดมความคิดเห็นเกณฑ์มาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและนิยามศัพท์เฉพาะ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/1Q4r5bhA2R9zPdX2A จนถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอในที่ประชุมต่อไป

ดาวโหลดไฟล์ร่างเกณฑ์ https://drive.google.com/file/d/173oXWSLlLsMFjLKtfhNNbES4yOvbD7Ah/view?usp=sharing