ประชุมคณะทำงานการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะทำงานการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และฟังบรรยายเรื่อง เกณฑ์ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4

 ได้จัดการประชุมเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด