ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 13.00 ถึง 13.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนกันยายน รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECOรายงานสรุปผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ (CHE Curriculum Online) : CHECO ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปผลคะแนนพร้อมข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปผลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สรุปผลการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online System ปฏิทินการปฏิบัติงานกองพัฒนาคุณภาพ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ร่างเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และTimeline การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประชุมคณะทำงาน เป็นต้น