โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ CHECO วันที่ 24-25 กันยายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ (CHE CURRICULUM ONLINE) : CHECO ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น.