โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29-30 กันยายน 2564

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ระหว่าง วันที่ 29-30 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ได้จัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด ตามภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ