ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและวารสาร เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.40 ถึง 11.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนสิงหาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สรุปผลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปส่วนงานการจัดส่ง SAR ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาพรวม และนำเสนอวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น