กิจกรรมการกำกับ ติดตาม และทบทวนผลการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2564

กองพัฒนาคุณภาพ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ การดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา โดยเน้นหลักสูตรที่เปิดใหม่ในปีการศึกษา 2563 และ หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อกํากับ ติดตาม และทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงร่วมกันเพื่อนําไปบริหารจัดการหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กิจกรรมการกำกับ ติดตาม และทบทวนผลการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม 2564