ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ, รก.) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ

เข้าร่วมประชุมเวลา 14.00 ถึง 15.30 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนมิถุนายน

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (แยก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สรุปผลโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (แยก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รวม) สาขาภาษาอังกฤษ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน และTimeline การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นต้น