โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2563 Online

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ได้จัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด