โครงการ KM Day วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ มมร

เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและรับฟังการนำเสนอผลงาน KM จากส่วนงานต่าง ๆ ออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

อธิการบดีกล่าวเปิดโครงการ