การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วันที่ 7-9 มิถุนายน 2564

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564

ได้จัดโครงการพัฒนาอบรมระบบ e-port และ e-sar ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (ออนไลน์) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีความรู้และเพิ่มทักษะตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ และดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 บรรยายหัวข้อเรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทบทวนวิธีการกรอกข้อมูล ระบบ e-port

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 วิพากษ์ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร