ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ทางสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าสำนักงานสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ, รก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. (โดยประมาณ)
โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนพฤศจิกายน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ e-port และ e-sar ระยะที่ 1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานการดำเนินงานการจัดทำแผน ป.QA03 และ ป.QA05 (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงานสถานการณ์โควิดและภาระงาน เป็นต้น