22 ธันวาคม 2563 โครงการพัฒนางานวิชาการ คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย น.ส.วันดี บุญล้อม หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และ น.ส.จุฑามาศ เทพเทียมทัศ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อมูลในระบบ E-SAR MBU ให้มีผลในระดับที่ดีมาก” ในโครงการพัฒนางานวิชาการ คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย