ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันพุธที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีรองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรระดับผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเวลา 10.15 ถึง 10.40 น. (โดยประมาณ) โดยมีหัวข้อการประชุม ได้เเก่ การรับรองการประชุมของเดือนธันวาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน CHECO รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 4 ประกาศค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 และปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564-2565 เป็นต้น