โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (แยก) ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (แยก) 80 หลักสูตร ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ได้จัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางราชการกำหนด

โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (แยก) 80 หลักสูตร ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2564

โครงการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (แยก) 80 หลักสูตร วิทยาเขต และวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-29 กรกฎาคม 2564