ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประจำปีการศึกษา 2559

๐ รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

   โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๐ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

   โดยคณะกรรมการตรวจปละประเมินคุณภาพการศึกษา

 

Share