ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประจำปีการศึกษา 2559

๐ รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

   โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๐ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

   โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560

๐ รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

   โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๐ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

   โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

   โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

   โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 

 

Share