แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๙๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขียนโดย contentqa2 928
ชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย contentqa2 611
26-27 มิถุนายน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 เขียนโดย kung 1030
ประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เขียนโดย kung 1597
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ประเมินคุณภาพภายใน เขียนโดย kung 1183
คณะกรรมการตรวจและประเมินวิทยาเขตศรีล้านช้าง เขียนโดย kung 600
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตอีสาน เขียนโดย kung 616
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ สมศ. รอบ ๔ เขียนโดย contentqa2 915
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานบัน เขียนโดย qa_researcher 868
กำหนดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เขียนโดย chuchat 872