สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ (e - sar) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระบบ (e – port) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ กล่าวเปิดและปิดงาน
พบปะที่ประชุมเรื่อง “วิสัยทัศน์การประกันคุณภาพการศึกษา จากปี 61 สู่ปี 62”

 

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ (e - sar) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระบบ (e – port) (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

 

 

 

Share