สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา  

 

พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาท

 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ พบปะที่ประชุมเรื่อง “วิสัยทัศน์การประกันคุณภาพการศึกษา จากปี 61 สู่ปี 62”

-กิจกรรมแบ่งกลุ่ม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 61 สู่ปี 62” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มที่1 การปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

กลุ่มที่2 การปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย

กลุ่มที่3 การปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

-นำเสนอองค์ความรู้กลุ่มเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับต่างๆ

-สรุปประเด็นและนำเสนอแผนการกำกับและติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ โดย ทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ กล่าวปิดการประชุม

 

Share