สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ che qa online system ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) พร้อมทั้งนำข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ผ่านระบบ che qa online system เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก และรองรับการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน  ให้สามารถประเมินผลคุณภาพการศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู๋ในมาตรฐานเดียวกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

 

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ อาคารหอสมุด ชั้น 1

รองอธิการบดี ด้านบริหาร นำบูชาพระรัตนตรัย

กล่าวคำรายงาน โดยรองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา

บรรยายหัวข้อ“การประกันคุณภาพการศึกษา มมร” โดยรองอธิการบดีด้านวิชาการ วิจัย และประกัน

คุณภาพการศึกษา

บรรยายหัวข้อ“การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2561”โดย ทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

วัน ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B 5) ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์

บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูล (CHE QA 3D Online System) ประจำปีการศึกษา 2561

โดยทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

 

 

Share