แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง

คู่มือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ตารางคำนวนคะแนน

แบบรายงาน (กรณีหลักสูตรไม่ปรับปรุง)

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินหลักสูตร 

แบบรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย

เล่มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของกรรมการ ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย

 

Share