ในวันจันทร์ที่  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในการนี้ พระเทพบัณฑิต (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) เป็นประธานในการเปิดงาน 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ

ดร.สุชญา สังข์จรูญ หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างแนวทางและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันเพราะทุกแห่งต้องรับการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ได้ยึดแนวนโยบายของรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาของชาติ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคThailand 4.0 มาบูรณาการหลักยุทธวิธีที่เหมาะสมกับการศึกษาไทย

 

 

 

 

การจัดโครงการดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้ดังนั้น โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและทีมงาน ได้จัดโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

 

                    1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

                    2. เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถาบัน

                    3. เพื่อพัฒนาและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

Share