สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบัน เพื่อให้ได้ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และได้แนวทางพัฒนาต่อไป และเพื่อจัดส่งข้อมูลทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การจัดโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตึก (B3) สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓

อธิการบดีนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคำรายงาน

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้บริหาร อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด

ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น ๑

 

 

 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

ณ อาคารหอสมุด (B6) ชั้น ๑

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด (ต่อ)

สัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ตัวแทนศิษย์เก่า/ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน/ตัวแทนชุมชน

คณะกรรมการประเมิน สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา

อธิการบดี มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม

 

Share