สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับคณะทุกหลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ บนระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online System) เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจ ความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

การจัดโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

 

ณ อาคารหอสมุด (B6) ชั้น ๑

อธิการบดีนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคำรายงาน

 

วันที่ ๑๐  ตุลาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ผ่านระบบ CHE QA Online System พร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน ๗ คณะและวิทยาเขต

ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1)

๑. คณะศาสนาและปรัชญา ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๑

๒. คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒

๓. คณะสังคมศาสตร์ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

๔. คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๒

๕. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๓

๖. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๔

๗. วิทยาเขตอีสาน ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๕

 

วันที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ผ่านระบบ CHE QA Online Systemพร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน ๘ คณะและวิทยาเขต

ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1)

๑. บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๒

๒. วิทยาเขตล้านนา ชั้น  ๕ ห้อง ๕๐๓

๓. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๔

๔. วิทยาเขตศรีล้านช้าง ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๕

๕. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๑

๖. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒

๗. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

๘. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๔

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย สัมภาษณ์ผู้บริหาร/อาจารย์

คณะกรรมการประเมิน สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารหอสมุด (B6) ชั้น ๑

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม

 

 

Share