ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success”  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติสำหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหลักสูตร รวมทั้งบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อมาร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารระบบคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่วิสัยทัศน์และความเป็นเลิศในบริบทต่างๆ และสร้างเครือข่ายของนักประกันคุณภาพและนักพัฒนาคุณภาพต่อไป อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ วันที่ 28-29 มกราคม 2562 สนใจรายละเอียด คลิก

Share