สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๑๑ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ และพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ บนระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online System) เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจ ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

การจัดโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

ณ อาคารหอสมุด (B6) ชั้น ๑

 

วันที่ ๑๐  กันยายน ๒๕๖๑

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคำรายงาน

คณะศาสนาและปรัชญา ณ อาคารพระพรมมุนี (B7.2)

๑. สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (ปริญญาตรี) ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒

๒. สาขาวิชาปรัชญา (ปริญญาตรี) ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

บัณฑิตวิทยาลัย ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1)

๓. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

คณะศึกษาศาสตร์ ณ อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4)

๔. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ปริญญาตรี) ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕

๕. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี) ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔

๖. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (ปริญญาตรี) ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๑

 

วันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๖๑

อธิการบดีนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคำรายงาน

คณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคารพระพรมมุนี (B7.2)

๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี) ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔

คณะสังคมศาสตร์ ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1)

๒. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ปริญญาตรี) ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒

๓. สาขาวิชาการปกครอง (ปริญญาตรี) ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๕

บัณฑิตวิทยาลัย ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1)

๔. สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ปริญญาโท) ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๔

๕. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก) ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

 

คณะกรรมการประเมินแต่ละหลักสูตร สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารหอสมุด (B6) ชั้น ๑

 

 

Share