สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online System ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมการอบรมกว่า ๘๐ รูป/คน

 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอสมุด ชั้น ๑

บรรยายหัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) ชั้น ๒ ห้องคอมพิวเตอร์

บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูล (CHE QA 3D Online System) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

 

 

 

 

Share