แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
24 – 25 กันยายน 2563 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย contentqa2 49
19 - 21 สิงหาคม 2563 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย contentqa2 74
30-31 กรกฎาคม 2563 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย contentqa2 90
22 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2563 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (แยก) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย contentqa2 137
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ E-sar ผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย contentqa2 104
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ (e - sar) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระบบ (e – port) เขียนโดย contentqa2 1782
คู่มือ e-SAR เขียนโดย contentqa2 1860
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย contentqa2 922
5 – 6 พ.ย. 2562 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย contentqa2 262
3-4 ตุลาคม 2562 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย contentqa2 1002