แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ (e - sar) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระบบ (e – port) เขียนโดย contentqa2 125
คู่มือ e-SAR เขียนโดย contentqa2 170
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย contentqa2 827
5 – 6 พ.ย. 2562 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย contentqa2 172
3-4 ตุลาคม 2562 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย contentqa2 896
15 - 16 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ che qa online system เขียนโดย contentqa2 174
2-4 กันยายน 2562 โครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รวม) ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย contentqa2 226
๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย contentqa2 181
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง และคู่มือกรรมการ เขียนโดย contentqa2 1166
โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เขียนโดย contentqa2 427