เบอร์ติดต่อ : 0-2444-6000

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
รองอธิการบดี ด้านวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1134

น.ส.วันดี บุญล้อม
หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1134

น.ส.จุฑามาศ  เทพเทียมทัศ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

ต่อ  1134

น.ส.อัมพิกา  กลิ่นฟุ้ง

นักวิชาการศึกษา

ต่อ  1135

น.ส.มณฑิตา  สุขสมัย 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1135

น.ส.ธนาวดี  ทองเอม

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1136

น.ส.เบญจวรรณ  อู่อรุณ 
นักวิชาการศึกษา

ต่อ  1135

น.ส.สุลัดดา  กงภูเว

หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ต่อ  1133

นายอรรณพ  ตาคะนานันท์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ต่อ  1133

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share