แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาพโครงการฝึกอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (เกณฑ์ใหม่) ปีการศึกษา พ.ศ. 2557-2561 ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. 58 เขียนโดย contentqa2 1625
ภาพชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย contentqa2 2025
ภาพการเข้าตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะผู้ประเมินภายในจาก สกอ. วันที่ ๑๓-๑๕ ธ.ค.๕๗ เขียนโดย contentqa2 1461
ภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ๒ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กำแพงแสน เขียนโดย contentqa2 2675
ภาพการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา ปี ๕๖ โดย รศ. ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี วันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๗ เขียนโดย contentqa2 1600
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศึกษาดูงาน ณ มมร. ๓ มี.ค. ๕๗ เขียนโดย contentqa2 2453
ภาพตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานบัน ๒๕-๒๗ ธ.ค. ๕๖ เขียนโดย contentqa2 11571
Gallery เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 3603